همت آزاد

همت آزاد

تاریخ تولد:

زاده:

زندگینامه:

همت آزاد بازیگر بوده است.
وی در آثاری چون مراد به عنوان بازیگر حضور  داشته است.